Tag Archives: luật bảo hiểm

Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019)

luat-kinh-doanh-bao-hiem

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2001, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010 và ngày 14/06/2019. Có một số luồng thông […]